Українські камерно-вокальні твори

В. Барвінський
«Ой, сумна, сумна» , «Вечором в хаті», «Пісня пісень», обр. укр. нар. пісень «Ой, ходила дівчина бережком», «Чи ти мене вірно любиш», «Ой ходить сон»

Д. Бортнянський. «Романс про чудового Тірсіса», «Мені Ісмена серцем вірить»

М. Вілінський. Обр. укр. нар. пісні «Ой, вербо, вербо»

П. Гайдамака «Горить моє серце»

Л. Дичко «Казка»

Б. Дрималик
«Хотіла б я піснею стати», «Твої очі, як те море», «За що, красавице, я так тебе люблю», «Re» і «Мі» (з циклу «Сім струн»), «Єсть у мене одна», «Талого снігу», «Останні квітки», «Перша конвалія», «Я не можу слухати цю пташку», «Колискова», «Світив нам день», «Романс», «Ти і ви», «Не уникай», «Capriccio», обробки пісень «Пливе качур по Дунаю» і «Летів пташок попід дашок»

М. Жербін. Прелюд-вокаліз

Д. Задор. Обр. укр. нар. пісень «Летів пташок», «Серед села дичка», «Гей, Іване»

В. Івасюк «Ave Maria»    

В. Квасневський«Молитва»    

Є. Козак «Стрийський парк»

О. Козаренко «Богородице Діво»

М. Колесса. «Зозуленька кукат», «Я марила всю ніченьку», «Коло річки, коло броду»

В. Косенко «Мне грустно»

А. Кос-Анатольський
«Затрембітай мені, вівчарику», «Намисто», «Коли я тебе пригадаю», «Солов’їний романс», «Поворож мені, циганко», «Талого снігу платочки
cивенькії», «Червоні маки», «Ой, летіли соловейки», «Ніч на Підгір’ю», «Фіалки», «Осінній вальс», «В парку є одна стежина», «Жайворонок», «Лукашева сопілка», «На трамвайній зупинці», «Не питай, чого в мене заплакані очі», «Маєва нічка», «Ой, жалю мій, жалю», «Конвалії», «Коли заснули сині гори», «Білі троянди», «Незабутній вальс», «Надбужанська баркарола», обр. укр. нар. пісень «На бережку ніжки мила», «Чотири воли пасу я», «Ой, на горі сніг біленький»

К. Левітова «У перетику ходила»

Л. Лепкий «Маєва нічка», «Фіалки», «Журавлі»

М. Лисенко
«Смутної провесни», «Чого мені тяжко», «Місяцю князю», «Хустиночка», дует «Пливе човен», обр. укр. нар. пісень «Дощик», «Ой, місяцю, місяченьку», «Віють вітри, віють буйні»

З. Лисько. «Не стій вербо», «Ой, давно», «Темна нічка», «Сивий коню, сивий»

Я. Лопатинський
«В неділеньку вранці», «Ах, скільки струн», «Ні, не співай пісень», «Давня весна», «ЇЇ душа- то чайка»

С. Людкевич
«Українська баркарола» (сл. В. Пачовського), «Ой вербо, вербо» (сл. В. Пачовського), «Тайна»,«Як любо» (сл. О.Олеся), «До соловейка», «Засумуй, трембіто», «Ой, співаночки мої», «Старовинна пісня», обр. укр. нар. пісень – «Ой, продала дівчинонька серце», «Залітай, залітай»,
«Ой, ти, мій миленький», «В калиновім лісі»

Б. Лятошинський
Обр. укр. нар. пісень «Ой, маю я чорні брови», «Ой, у полі тихий вітер віє», «Ой, зацвіла червона калина»

В. Матюк «Родимий краю», «Веснівка» («Квітка дрібная»), «Крилець, крилець»

К. Мясков «Цвітуть бузки»

Ф. Надененко
«Прощай», «Без вас сказала б вам багато», «Хотіла б я піснею стати», «Чого з
являєшся мені у сні», обр. укр. нар. пісні «Місяць на небі»

О. Нижанківський
«Верніться, сни мої» (сл. О. Бобикевича), 
«Над озером» (сл. П. Ляголи), «Ой, шумить ліщина» (сл. В. Пачовського), «Не видавай мене замуж» (сл. І. Іванціва), «Колисанка» обр. укр.нар. пісні, «В гаю зеленім» (сл. Б. Кирчіва), «О, не забудь» (сл. В. Масляка), «Ой, в полі садок» обр. укр. нар. пісні, «І молилася я» (сл. О. Кониського), «Минули літа молодії» зі скрипкою (сл. Т. Шевченка), «Люблю дивитись» (сл. О. Кониського)

Н. Нижанківський
«Не співай по весні» (сл. І. Манжури)
, «Ти, любчику, за горою»(сл. У. Кравченко),«Вже осінь» (сл. М.Семаки)«Снишся мені» (сл. Б. Лепкого), «Прийди, прийди» (сл. О.Олеся), «Засумуй, трембіто» (сл. Р. Купчинського), «Богородице Діво»

П. Ніщинський «Вечорниці»

В. Пасічник «Під твою милість»   

А. Пашкевич «Батьківщино»

Ю. Рожавська «Еще дуют холодные ветры», «Облетіли пелюстки моїх казок»

Д. Січинський
«Бабине літо», «У гаю, гаю», «Пісне моя», обр. укр. нар. пісень «Ой, летіла зозуленька», «Ой, під гаєм зелененьким», «А хто іде», «Чи я в лузі не калина була»

Т. Сидоренко «Ти прийди, моє серце, прийди»

М. Скорик
Три весільні пісні («
Хиляються ворота», «Шуміла ліщина», «Ой летять галочки»), «Зацвіла в долині», «Якби мені черевики», обр. укр. нар. пісні «Через сад-виноград»

І. Соневицький «Царю небесний», «Під твою милість»

А. Солтис Обр. укр. нар. пісні «Ой, гиля, білі гуси»

Я. Степовий
«Не беріть із зеленого лугу верби», «В квітках була душа моя», «Вечір», «Розвійтеся з вітром», 
«Як почуєш вночі»

К. Стеценко «Стояла я і слухала весну», «Тихесенький вечір»

Д. Туптало «Мати Милосердна»                                 

Б. Фільц
«Твої очі, як те море», «Я не тебе люблю», «Весняний вітер», «Затремтіли струни у душі моїй»

О. Чишко. Обр. укр. нар. пісні «Чом, чом не прийшов»

І. Шамо «Місто спить»

А. Штогаренко «Якби мені черевики»

Б. Янівський «Червона калина», «Ой, жалю, мій жалю»

Л. Ященко «Глибока кирниця»

 

В. Барвінський

«Ой, сумна, сумна», В. Барвінський«Ой, сумна, сумна», «Вечоромвхаті», «Пісняпісень», обр. укр. нар.

пісень «Ой, ходиладівчинабережком», «Читименевірнолюбиш», «Ой

ходитьсон»

Д. Бортнянський«РоманспрочудовогоТірсіса», «МеніІсменасерцемвірить»

М. ВілінськийОбр. укр. нар. пісні«Ой, вербо, вербо»

П. Гайдамака«Горитьмоєсерце»

Л. Дичко«Казка»

Б. Дрималик«Твоїочі, яктеморе», «Защо, красавице, ятактебелюблю»

М. ЖербінПрелюд-вокаліз

Д. ЗадорОбр. укр. нар. пісень«Летівпташок»,«Середселадичка», «Гей, Іване»,

Є. Козак«Стрийськийпарк»

О. Козаренко«БогородицеДіво»

М. Колесса«Зозуленькакукат», «Ямарилавсюніченьку», «Колорічки, коло броду»,

В. Косенко«Мнегрустно»

А. Кос-Анатольський«Затрембітай мені, вівчарику», «Намисто», «Колиятебепригадаю»,

«Солов’їнийроманс», «Поворожмені, циганко»,«Талого снігу платочки

cивенькії», «Червоні маки», «Ой, летілисоловейки», «НічнаПідгір’ю»,

«Фіалки», «Осінній вальс», «Впаркуєоднастежина», «Жайворонок»,

«Лукашевасопілка», «На трамвайнійзупинці»,«Непитай, чоговмене

заплаканіочі»,«Маєва нічка», «Ой, жалюмій, жалю»

обр. укр. нар. пісень«На бережкуніжкимила», «Чотириволипасу я»,

«Ой, нагоріснігбіленький»

тріо: «Конвалії», «Колизаснулисинігори», «Білітроянди», «Незабутній

вальс», «Надбужанськабаркарола»

К. Левітова«Уперетикуходила»

Л. Лепкий«Маєванічка», «Фіалки», «Журавлі»

М. Лисенко«Смутноїпровесни», «Чогоменітяжко», «Місяцюкнязю», «Хустиночка»,

дует «Пливечовен», обр. укр. нар. пісень «Дощик», «Ой, місяцю,

місяченьку», «Віютьвітри,віютьбуйні»

З. Лисько«Нестійвербо», «Ой, давно», «Темнанічка», «Сивийконю, сивий»

С. Людкевич«Тайна», «Досоловейка», «Засумуй, трембіто», «Ой, співаночкимої», обр.

укр. нар. пісень«Ой, продаладівчинонькасерце», «Залітай, залітай»

Б. ЛятошинськийОбр. укр. нар. пісень «Ой, маюячорніброви», «Ой, уполітихийвітер

віє», «Ой, зацвілачервонакалина»

В. Матюк«Родимийкраю», «Веснівка» («Квіткадрібная»), «Крилець, крилець»

К. Мясков«Цвітутьбузки»

Ф. Надененко«Прощай», «Безвассказалабвамбагато», «Хотілабя піснеюстати»

«Чогозявляєшсяменіусні», обр. укр. нар. пісні«Місяцьнанебі»

О. Нижанківський«Верніться, снимої»(сл. О. Бобикевича), «Ой, шумитьліщина»

(сл. В. Пачовського),«Невидавайменезамуж»(сл. І. Іванціва),

«Колисанка»обр. укр.нар. пісні, «Вгаюзеленім»(сл. Б. Кирчіва),

«О, незабудь»(сл. В. Масляка), «Ой,вполісадок»обр. укр. нар.

пісні, «Імолиласяя»(сл. О. Кониського), «Минулилітамолодії»зі

скрипкою (сл. Т. Шевченка),«Люблюдивитись»(сл. О. Кониського)

Н. Нижанківський«Неспівайповесні»(сл. І. Манжури), «Ти, любчику, загорою»(сл. У. Кравченко), «Засумуй, трембіто»сл. Р. Купчинського,

«Богородице Діво»

П. Ніщинський«Вечорниці»

Ю. Рожавська«Ещедуютхолодныеветры», «Облетілипелюсткимоїхказок»

Т. Сидоренко«Ти прийди, моєсерце, прийди»

Д. Січинський«Бабинеліто», «Угаю, гаю», «Піснемоя», обр. укр. нар. пісень«Ой,

летілазозуленька», «Ой, під гаємзелененьким», «Ахтоіде». «Чияв

лузінекалинабула»

М. СкорикТри весільні пісні («Хиляються ворота», «Шумілаліщина», «Ой летять

галочки»), «Зацвілавдолині», «Якбименічеревики», обр. укр. нар. пісні

«Черезсад-виноград»

І. Соневицький«Царюнебесний», «Підтвоюмилість»

А. СолтисОбр. укр. нар. пісні«Ой, гиля, білігуси»

Я. Степовий«Неберітьіззеленоголугуверби», «Вквіткахбуладушамоя», «Вечір», «Розвійтесязвітром»

К. Стеценко«Стоялаяіслухалавесну», «Тихесенький вечір»

Б. Фільц«Твоїочі, яктеморе», «Яне тебелюблю», «Веснянийвітер», «Затремтіли

струниудушімоїй»

О. ЧишкоОбр. укр. нар. пісні«Чом, чомнеприйшов»

І. Шамо«Містоспить»

А. Штогаренко«Якбименічеревики»

Б. Янівський«Червонакалина», «Ой, жалю, мійжалю»

Л. Ященко«Глибокакирниця»